ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΦΑΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

" Όαση Κατάδυσης Αναψυχής με Τεχνητούς Υφάλους" 

Μία μοναδική τεχνολογική πρόταση για την προστασία και αναβάθμιση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, την στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού και την προώθηση χωρίς αποκλεισμούς της βιώσιμης «Γαλάζιας Ανάπτυξης» στην Μεσόγειο θάλασσα.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.E.) έχει αναπτύξει μια νέα τεχνολογία με στόχο τη δημιουργία υποθαλάσσιων πάρκων κατάδυσης αναψυχής (οάσεων) χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα τεχνητά ενδιαιτήματα-καταφύγια για την μόνιμη εγκατάσταση θαλάσσιων οργανισμών-στόχων, όπως ροφοί, η στείρες, ο σαργοί, σαργοπαππάδες, μαγιάτικα, χταπόδια, αστακοί κλπ.  

Τα τεχνητά ενδιαιτήματα «μιμούνται» τα λειτουργικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά και την αισθητική των υποβρύχιων βράχων (ξέρες, πάγκοι, αποχές, κλπ). Τοποθετούνται στον βυθό σε ομάδες σχηματίζοντας καταδυτικές διαδρομές που ακολουθούν οι επισκέπτες αυτοδύτες – «εραστές» της κατάδυσης αναψυχής.  

Το τελικό αποτέλεσμα εξαιτίας της αύξησης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας που αρχικά προσελκύονται και στη συνέχεια διαβιούν μόνιμα στις καταδυτικές οάσεις, είναι η αύξηση του καταδυτικού ενδιαφέροντος για εξερεύνηση, επιμόρφωση και αναψυχή κολυμπώντας μέσα στο φαντασμαγορικό περιβάλλον ενός «ενυδρείου» στην ανοιχτή θάλασσα. 

Οι εφαρμογές της τεχνολογίας τους ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. επιτρέπουν τη κατασκευή Καταδυτικών Πάρκων και Υποβρύχιων Αξιοθεάτων («Οάσεων Κατάδυσης Αναψυχής») που προσφέρονται ειδικά για τον καταδυτικό τουρισμό καθώς μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν σε περιοχές του βυθού που βρίσκονται πολύ κοντά στα μεγάλα αστικά/τουριστικά κέντρα και ταυτόχρονα δεν παρουσιάζουν κανένα ιδιαίτερο οικολογικό, αρχαιολογικό ή αλιευτικό ενδιαφέρον. Η ίδρυση των οάσεων αναψυχής υπό μορφή Καταδυτικών Πάρκων και Ελεύθερων Υποβρύχιων Αξιοθέατων διέπεται από τον Νόμο 4688/ΦΕΚ A101/24-05-2020 και την πρόσφατη Κ.Υ.Α. 3000.0/31173/2023 (ΦΕΚ 2968/5-5-2023).

 Copyright ©   Aria-Marine. Cannot publish without permission

Τι κανουμε


O Τεχνοβλαστός A.R.I.A. ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2021 από μία μικρή ομάδα Ερευνητών με στόχο την προώθηση της καινοτομικής τεχνογνωσίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και παράλληλα την ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με τον Καταδυτικό Τουρισμό. Ο Τεχνοβλαστός του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. περιλαμβάνεται στο Εθνικό μητρώο νεοφυών Επιχειρήσεων ELEVATE GREECE του Υπουργείου Ανάπτυξης.

H A.R.I.A. αναπτύσσει στενή συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με στόχο την εφαρμογή καινοτομικής τεχνολογίας για τη δημιουργία νέων Καταδυτικών Πάρκων και Αξιοθέατων Κατάδυσης Αναψυχής.  

Επίσης, συμμετέχει ως εταίρος σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα R&Ι με στόχο την ανάπτυξη και επίδειξη νέων καινοτομικών τεχνολογιών, την παράκτια αλιευτική διαχείριση, την εκτατική θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια και διάφορες σύγχρονες εφαρμογές Γαλάζιας Ανάπτυξης.


Τι προσφΕρουμε

  • Μελέτη και η κατασκευή πάρκων και αξιοθέατων κατάδυσης αναψυχής σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία για την Ανάπτυξη του Καταδυτικού Τουρισμού (Νόμος 4688/2020 -ΦΕΚ Α 101/24.05.2020) και ανάλογων έργων καθώς και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, ΜΠΕ, καταγραφές θαλάσσιας βιολογικής ποικιλότητας, χαρτογράφηση θαλάσσιων ενδιαιτημάτων, καταδυτικών διαδρομών, κλπ.
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας (know-how) κατασκευής και εγκατάστασης τεχνητών υφάλων υπό μορφή τεχνικών κατασκευαστικών οδηγιών, σχεδίων, υπηρεσιών, κλπ.
  • Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης καθώς και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών παρακολούθησης και ελέγχου έργων ανάπτυξης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης πάρκων κατάδυσης αναψυχής. Η παροχή τεχνικής βοήθειας με τη μορφή ενημέρωσης, καθοδήγησης και κατάρτισης προσωπικού.
  • Εκχώρηση σε τρίτους, κατόπιν συμφωνιών χωρικής - χρονικής άδειας εκμετάλλευσης, εθνικών και διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με τίτλο: "ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΥΦΑΛΟΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ"
  • Συμμετοχή σε κοινά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας (R&Ι) καθώς και σε πιλοτικά έργα που περιλαμβάνουν την πειραματική χρήση τεχνητών ενδιαιτημάτων για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων, ζωνών αλιευτικής διαχείρισης, την εκτατική υδατοκαλλιέργεια και άλλες σχετικές ανάλογες εφαρμογές γαλάζιας ανάπτυξης.

Τα πλεονεκτΗματα κατασκευΗς ΚαταδυτικΩν Υποδομων Αναψυχης με εφαρμογη της καινοτομικης τεχνολογιας του ΕΛΚΕΘΕ:

Προσφέρουν προστασία και αναβάθμιση του θαλάσσιου οικοσυστήματος με ταυτόχρονη ενίσχυση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και σημαντική αύξηση των τοπικών ιχθυοαποθεμάτων.

Η ταχύτατη εποίκιση των επιμέρους ενδιαιτημάτων - καταφυγίων των ΤΥ με κορυφαίους καταναλωτές (πχ. διάφορα είδη ροφών) έχει ευεργετικές συνέπειες στον από πάνω προς τα κάτω αποτελεσματικό έλεγχο των πληθυσμών ξενικών ειδών (top-down control)

Η εγκατάσταση τους ακόμη και σε υποβαθμισμένες περιβαλλοντικά παράκτιες περιοχές συμβάλλει στην αναβάθμισή και προστασία τους

Μπορούν να εγκατασταθούν πλησίον των μεγάλων τουριστικών/αστικών κέντρων γεγονός που προσφέρει εύκολη πρόσβαση και έλεγχο της καταδυτικής δραστηριότητας

Παρέχουν ασφάλεια και δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση ατυχήματος καθώς και εξοικονόμηση χρόνου και καυσίμων για τη μετάβαση-επιστροφή των επισκεπτών-δυτών

Καταλαμβάνουν θαλάσσιο χώρο μικρής έκτασης (συνήθως 30 με 100 στρέμματα) απολαμβάνοντας μικρό σχετικά κόστος χρήσης (αν κριθεί θεσμικά απαραίτητο)

Εξασφαλίζουν την αποδοχή και ταυτόχρονα τα οφέλη μιας αρμονικής συνύπαρξης με άλλους χρήστες της παράκτιας ζώνης εγκατάστασής τους (ανάπτυξη αμοιβαίων επιχειρηματικών συμφερόντων)

Προσφέρονται για την ανάπτυξη επιπρόσθετων θαλάσσιων οικοτουριστικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, άσκησης και ψυχαγωγίας

 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ

Θαλάσσια μεταφορά και πόντιση πειραματικών μονάδων τεχνητών υφάλων ((www.ubpcrete.hcmr.gr)